ZARZĄDZENIE GDDKiA Nr 29 z 2014

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie procedury oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.


PODRĘCZNIK AUDYTU BRD
ZAŁĄCZNIK 1, CZ. II

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie, podstawy formalne
2. Podstawowe pojęcia i definicje
3. Stadia dokumentacji i zakresy Audytu BRD
4. Procedury i obowiązki stron uczestniczących w Audycie BRD
5. Zawartość dokumentacji procesu Audytu BRD
6. Wzór formularza Raportu Audytu BRD
7. Listy pomocniczych pytań kontrolnych przy wykonywaniu Audytu BRD
8. Typowe błędy i usterki w planowaniu i projektowaniu
9. Literatura

POBIERZ PODRĘCZNIK AUDYT BRD

  ZAŁ. 1, CZ. II - PODRĘCZNIK AUDYTU BRD


PODRĘCZNIK OCENY BRD
ZAŁĄCZNIK A

SPIS TREŚCI
1. Wstęp
2. Metodyka oceny wpływu na BRD
3. Dane wejściowe
4. Analizy pomocnicze
5. Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego
6. Wnioski
7. Literatura

POBIERZ PODRĘCZNIK OCENY BRD

  ZAŁ. A - PODRĘCZNIK OCENY BRD

 

APLIKACJA MOBILNA - PYTANIA KONTROLNE AUDYT BRD

Aplikacja mpbilna "Pytania kontrolne Audyt BRD" to profesjonalne narzędzie ułatwiające przeprowadzenie Audytu BRD na jego wszystkich czterech etapach.
Narzędzie pomocne jest podczas wykonywania Audytu BRD na etapie projektowania, budowy, przebudowy lub użytkowania dróg publicznych oraz projektowania, budowy lub przebudowy urządzeń obcych sytuowanych w pasach drogowych tych dróg.

 

APLIKACJE MOBILNE

APLIKACJA DOSTĘPNA