ZARZĄDZENIE GDDKiA Nr 5 z 2021

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa drogowego.


PODRĘCZNIK AUDYTU BRD
ZAŁĄCZNIK 4

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie, podstawy formalne
2. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu Audytu BRD
3. Stadia dokumentacji projektowej i etapy Audytu BRD
4. Procedury i obowiązki stron Audytu BRD
5. Zawartość dokumentacji Audytu BRD
6. Wzór formularza wyniku Audytu BRD
7. Listy kontrolne pytań ułatwiających przeprowadzanie Audytu BRD
8. Typowe błędy

POBIERZ PODRĘCZNIK AUDYT BRD

  ZAŁ. 4 - PODRĘCZNIK AUDYTU BRD


PODRĘCZNIK OCENY BRD
ZAŁĄCZNIK 3

SPIS TREŚCI
1. Wstęp
2. Podstawowe pojęcia i definicje
3. Role stron uczestniczących w ocenie br
4. Założenia do metody oceny brd
5. Etap I – analizy przygotowawcze
6. Etap II – analiza istniejącego stanu brd
7. Etap III - analiza prognozowanego stanu brd na planowanej drodze
8. Etap IV - analiza prognozowanego stanu brd w sieci dróg w obszarze wpływu planowanej drogi
9. Etap V - ocena brd
10. Zasady opracowania wyników oceny brd
11. Metoda prognozowania miar bezpieczeństwa ruchu dla dróg jednojezdniowych
12. Metoda prognozowania miar bezpieczeństwa ruchu dla dróg dwujezdniowych

POBIERZ PODRĘCZNIK OCENY BRD

  ZAŁ. 3 - PODRĘCZNIK OCENY BRD

 

APLIKACJA MOBILNA - PYTANIA KONTROLNE AUDYT BRD

Aplikacja mpbilna "Pytania kontrolne Audyt BRD" to profesjonalne narzędzie ułatwiające przeprowadzenie Audytu BRD na jego wszystkich czterech etapach.
Narzędzie pomocne jest podczas wykonywania Audytu BRD na etapie projektowania, budowy, przebudowy lub użytkowania dróg publicznych oraz projektowania, budowy lub przebudowy urządzeń obcych sytuowanych w pasach drogowych tych dróg.

 

APLIKACJE MOBILNE

APLIKACJA DOSTĘPNA