Nr 29 / 2014

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2009 roku w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej.

ZAWARTOŚĆ ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIE NR 42

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2009 roku w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej.

 

TEKST ZARZĄDZENIA DO POBRANIA PONIŻEJ

ZAŁĄCZNIK 1 cz. 1

INSTRUKCJA - OCENA WPŁYWU NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Niniejszy Podręcznik stanowi podstawę do wykonywania Ocen wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE
3. ROLE STRON UCZESTNICZĄCYCH W OCENIE BRD
4. ZAŁOŻENIA DO METODY OCENY BRD
5. ETAP I – ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE
6. ETAP II – ANALIZA ISTNIEJĄCEGO STANU BRD
7. ETAP III - ANALIZA PROGNOZOWANEGO STANU BRD NA PLANOWANEJ DRODZE
8. ETAP IV - ANALIZA PROGNOZOWANEGO STANU BRD W SIECI DRÓG W OBSZARZE WPŁYWU PLANOWANEJ DROGI
9. ETAP V - OCENA BRD
10. ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW OCENY BRD
11. METODA PROGNOZOWANIA MIAR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DLA DRÓG JEDNOJEZDNIOWYCH
12. METODA PROGNOZOWANIA MIAR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DLA DRÓG DWUJEZDNIOWYCH

PODRĘCZNIK OCENY BRD DO POBRANIA PONIŻEJ

ZAŁĄCZNIK A

METODA OCENY WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Niniejszy Podręcznik stanowi podstawę do wykonywania Ocen wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE
3. ROLE STRON UCZESTNICZĄCYCH W OCENIE BRD
4. ZAŁOŻENIA DO METODY OCENY BRD
5. ETAP I – ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE
6. ETAP II – ANALIZA ISTNIEJĄCEGO STANU BRD
7. ETAP III - ANALIZA PROGNOZOWANEGO STANU BRD NA PLANOWANEJ DRODZE
8. ETAP IV - ANALIZA PROGNOZOWANEGO STANU BRD W SIECI DRÓG W OBSZARZE WPŁYWU PLANOWANEJ DROGI
9. ETAP V - OCENA BRD
10. ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW OCENY BRD
11. METODA PROGNOZOWANIA MIAR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DLA DRÓG JEDNOJEZDNIOWYCH
12. METODA PROGNOZOWANIA MIAR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DLA DRÓG DWUJEZDNIOWYCH

PODRĘCZNIK OCENY BRD DO POBRANIA PONIŻEJ

ZAŁĄCZNIK 1 cz. 2

INSTRUKCJA - AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Niniejszy Podręcznik Audytu BRD zawiera:
a) podstawowe pojęcia i definicje z zakresu Audytu BRD,
b) wyszczególnienie stadiów dokumentacji i obowiązujących dla nich zakresów Audytu BRD,
c) obowiązki i prawa stron uczestniczących w Audycie BRD,
d) opis procedury Audytu BRD i kolejność podstawowych czynności związanych z jego przeprowadzeniem,
e) zawartość dokumentacji procesu/sprawozdania z Audytu BRD wraz z zestawieniem uwzględnianych kryteriów, czynniki i elementów,
f) wzór formularza Wyniku Audytu BRD,
g) listy kontrolnych pytań ułatwiających przeprowadzanie Audytu BRD na etapie projektowania, budowy, przebudowy i użytkowania drogi, systematyzujących i wspomagających przeprowadzanie Audytu BRD,
h) zestawienie błędów i usterek najczęściej występujących w projektach i przy budowie dróg.

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie, podstawy formalne
2. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu Audytu BRD
3. Stadia dokumentacji projektowej i etapy Audytu BRD
4. Procedury i obowiązki stron Audytu BRD
5. Zawartość dokumentacji Audytu BRD
6. Wzór formularza wyniku Audytu BRD
7. Listy kontrolne pytań ułatwiających przeprowadzanie Audytu BRD
8. Typowe błędy

PODRĘCZNIK AUDYTU BRD DO POBRANIA PONIŻEJ

ZAŁĄCZNIK 3

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA ZADAŃ AUDYTU BRD W GDDKiA

 

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA ZADAŃ AUDYTU BRD W GDDKiA DO POBRANIA PONIŻEJ

ZAŁĄCZNIK 4

WZÓR HARMONOGRAMU PRZEPROWADZENIA OCEN BRD I AUDYTÓW BRD

 

WZORY HARMONOGRAMÓW DO POBRANIA PONIŻEJ

PLIKI DO POBRANIA