Nr 13 / 2019

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzania oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

ZAWARTOŚĆ ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIE NR 13

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzania oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

WZÓR ZARZĄDZENIA DO POBRANIA PONIŻEJ

ZAŁĄCZNIK 1

WZÓR OŚWIADCZENIA AUDYTORA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

 

WZÓR OŚWIADCZENIA AUDYTORA DO POBRANIA PONIŻEJ

ZAŁĄCZNIK 2

1. WZÓR HARMONOGRAMU PRZEPROWADZENIA OCENY BRD
2. WZÓR HARMONOGRAMU PRZEPROWADZENIA AUDYTÓW BRD

 

WZORY HARMONOGRAMÓW DO POBRANIA PONIŻEJ

ZAŁĄCZNIK 3

PODRĘCZNIK OCENY BRD

Niniejszy Podręcznik stanowi podstawę do wykonywania Ocen wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE
3. ROLE STRON UCZESTNICZĄCYCH W OCENIE BRD
4. ZAŁOŻENIA DO METODY OCENY BRD
5. ETAP I – ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE
6. ETAP II – ANALIZA ISTNIEJĄCEGO STANU BRD
7. ETAP III - ANALIZA PROGNOZOWANEGO STANU BRD NA PLANOWANEJ DRODZE
8. ETAP IV - ANALIZA PROGNOZOWANEGO STANU BRD W SIECI DRÓG W OBSZARZE WPŁYWU PLANOWANEJ DROGI
9. ETAP V - OCENA BRD
10. ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW OCENY BRD
11. METODA PROGNOZOWANIA MIAR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DLA DRÓG JEDNOJEZDNIOWYCH
12. METODA PROGNOZOWANIA MIAR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DLA DRÓG DWUJEZDNIOWYCH

PODRĘCZNIK OCENY BRD DO POBRANIA PONIŻEJ

ZAŁĄCZNIK 4

PODRĘCZNIK AUDYTU BRD

Niniejszy Podręcznik Audytu BRD zawiera:
a) podstawowe pojęcia i definicje z zakresu Audytu BRD,
b) wyszczególnienie stadiów dokumentacji i obowiązujących dla nich zakresów Audytu BRD,
c) obowiązki i prawa stron uczestniczących w Audycie BRD,
d) opis procedury Audytu BRD i kolejność podstawowych czynności związanych z jego przeprowadzeniem,
e) zawartość dokumentacji procesu/sprawozdania z Audytu BRD wraz z zestawieniem uwzględnianych kryteriów, czynniki i elementów,
f) wzór formularza Wyniku Audytu BRD,
g) listy kontrolnych pytań ułatwiających przeprowadzanie Audytu BRD na etapie projektowania, budowy, przebudowy i użytkowania drogi, systematyzujących i wspomagających przeprowadzanie Audytu BRD,
h) zestawienie błędów i usterek najczęściej występujących w projektach i przy budowie dróg.

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie, podstawy formalne
2. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu Audytu BRD
3. Stadia dokumentacji projektowej i etapy Audytu BRD
4. Procedury i obowiązki stron Audytu BRD
5. Zawartość dokumentacji Audytu BRD
6. Wzór formularza wyniku Audytu BRD
7. Listy kontrolne pytań ułatwiających przeprowadzanie Audytu BRD
8. Typowe błędy

PODRĘCZNIK AUDYTU BRD DO POBRANIA PONIŻEJ

ZAŁĄCZNIK 5

WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZALECEŃ WYNIKU AUDYTU BRD

 

WZÓR SPRAWOZDANIA DO POBRANIA PONIŻEJ

ZAŁĄCZNIK 6

WZÓR UZASADNIENIE ZARZĄDCY DROGI NIEUWZGLĘDNIENIA ZALECEŃ ZAWARTYCH W WYNIKU AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

 

WZÓR UZASADNIENIA ZARZĄDCY DROGI DO POBRANIA PONIŻEJ

ZAŁĄCZNIK 7

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA AUDYTU BRD W ODDZIAŁACH GDDKIA

 

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie
2. PROJEKT HARMONOGRAMU OCEN I AUDYTÓW BRD W ODDZIALE
3. WYNIK AUDYTU BRD
4. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZALECEŃ WYNIKU AUDYTU BRD I UZASADNIENIE ZARZĄDCY DROGI NIEUWZGLĘDNIENIA ZALECEŃ WYNIKU AUDYTU BRD

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA AUDYTU BRD DO POBRANIA PONIŻEJ

PLIKI DO POBRANIA